ขนาดนี้ ผู้รับเหมาไทย กำลังปรับปรุง เว็ปไชค์ จะกับมาใช้งานได้ ภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ