dot
dot
เฉพาะสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
ตรวจสอบอาคาร

 เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคารดังนั้นอาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท ได้แก่    

1. อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอด ผนังของชั้นสูงสุด 

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

3. อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ  

5. โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

●  กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน  ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร  ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่  25  ตุลาคม  2555

●  กรณีมีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกัน  เกิน  5,000 ตารางเมตร  ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่  25  ตุลาคม  2553

8. อาคารโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป(ตามกฎกระทรวงปี 2558 กำหนดให้ตรวจป้ายเป็นประจำทุก 3 ปี) 

เขตอาคารที่ต้องตรวจสอบประกาศเขตควบคุมอาคาร  เต็มทั้งพื้นที่ใน 12 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ   สมุทรสาคร   ฉะเชิงเทรา  นครปฐม  เชียงใหม่   ขอนแก่น   นครราชสีมา   ภูเก็ต  สงขลาสำหรับอาคารสูง              

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม เป็นคำเขียนที่ระบุใน

มาตรา2 ของ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตรวจสอบอาคาร

กฏหมายการตราวจสอบอาคารCopyright © 2013 All Rights Reserved.